Czy główna księgowa zatrudniona na umowę zlecenia ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy? PDF Drukuj Email
Środa, 06 Styczeń 2010 08:20
Jaka jest odpowiedzialność głównej księgowej zatrudnionej na umowę zlecenia? Czy jeżeli osoba niemająca pełnomocnictwa podpisze deklarację, to jest ona nieważna?
Za księgi rachunkowe oraz rozliczenia z urzędami odpowiada kierownik jednostki. Powierzenie obowiązków księgowej na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub przekazanie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego nie zwalnia Cię z tej odpowiedzialności.
Księgowa zatrudniona na umowę zlecenia odpowiada wobec kierownika jednostki i jest to odpowiedzialność cywilnoprawna. Ponosi również odpowiedzialność karną lub karno-skarbową, gdy popełni przestępstwo, np. dokona defraudacji, świadomie poda nieprawdę lub też nie wykonuje obowiązków, do których się zobowiązała.
W przypadku zatrudnienia księgowej na umowę zlecenia przepisów dotyczących jej odpowiedzialność za pracę, którą wykonuje, szukasz w:
ustawie o rachunkowości, kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym, kodeksie cywilnym.
Pamiętaj, że odpowiedzialność księgowej nie zwalnia cię od odpowiedzialności za stan rachunkowości oraz za stan i terminowość rozliczeń z urzędami.
Podatnik odpowiada za zobowiązania podatkowe i to na podatniku ciąży obowiązek terminowego i rzetelnego rozliczenia się z urzędami. Może rozliczać się sam albo sprawuje nadzór nad osobami którym te rozliczenia powierzył (art. 26 ordynacji podatkowej, dalej: op). Wystawienie pełnomocnictwa do podpisania deklaracji zgodnie z art. 80b op zwalnia Cię tylko z obowiązku podpisania deklaracji. Nie zwalnia natomiast z odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń. Pełnomocnictwo jest tylko zezwoleniem na wykonanie pewnych czynności w twoim imieniu.
Deklaracja nie podpisana lub podpisana przez osobę nieuprawnioną jest nieważna. Nie jest to bezpośrednio powiedziane w przepisach, ale zwróć uwagę, że formularz deklaracji wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów zawiera również oświadczenie podatnika, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą oraz że znasz przepisy kks o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Oświadczenie dla swojej ważności musi być podpisane.
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 5, art. 77 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jedn.: Dz.U. z 17 września 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 165, poz.1316,
rozdział IV ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - Dz.U. nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 166, poz. 1317,
art. 9 § 3, art. 54, art. 56, art. 60, art. 61 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - tekst jedn.: Dz.U. z 26 czerwca 2007 r. nr 111, poz. 765 i nr 112, poz. 766; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 8, poz. 39,
art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 79, poz. 662,
art. 26, art. 80b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.: Dz.U. z 14 stycznia 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 166, poz. 1317.