Home Porady, programy Porady prawne. 7 najważniejszych zasad sporządzania rachunku zysków i strat.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
7 najważniejszych zasad sporządzania rachunku zysków i strat. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Marzec 2010 16:18

W rachunku zysków i strat jest prezentowany efekt finansowy funkcjonowania Twojej jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

Efekt ten wyznaczają:

    * ujęte w sprawozdaniu przychody, które informują o wartości zrealizowanej w okresie sprawozdawczym sprzedaży i o innych źródłach przychodów,
    * ujawnione kwoty dochodów zrealizowanych przez jednostki,
    * informacje o kwotach udzielonych lub otrzymanych dotacji,
    * ujawnione w rachunku zysków i strat informacje o kosztach poniesionych w związku z prowadzoną działalnością,
    * ustalony na podstawie przychodów i kosztów wynik finansowy jednostki.

Pamiętaj, że rachunek zysków i strat:

   1. Jest obligatoryjnym elementem składowym sprawozdania finansowego Twojej jednostki, w którym prezentujesz strukturę wyniku finansowego ustalanego na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy".
   2. Sporządzasz na dzień bilansowy, którym jest dzień kończący rok obrotowy, a więc w JSFP 31 grudnia.
   3. Sporządzasz w wariancie porównawczym, w układzie zgodnym z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
   4. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazujesz w dwóch kolumnach według stanu na koniec roku poprzedniego i koniec roku bieżącego.
   5. Sprawozdanie Twojej Jednostki podpisuje kierownik jednostki/zarząd oraz główny księgowy/skarbnik.
   6. W terminie do 31 marca roku następnego rachunek zysków i strat przekazujesz jednostce nadrzędnej.
   7. Jednostka nadrzędna na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych sporządza sprawozdanie łączne, w podziale na rachunek zysków i strat: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych i przekazuje w terminie do 15 kwietnia do dysponenta części budżetowej lub w terminie do 30 kwietnia do RIO.

Pamiętaj, że w rachunku zysków i strat prezentujesz kwoty przychodów i kosztów ich uzyskania w układzie drabinkowym, z wyodrębnieniem:

    * przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz zrównanych z nimi: dotacji zaliczanych do przychodów, zmiany stanu produktów, kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki, pozostałych dochodów budżetowych,
    * kosztów działalności operacyjnej (kosztów według rodzajów i wartości sprzedanych towarów i materiałów) oraz udzielonych dotacji, innych świadczeń finansowanych z budżetu, pozostałych obciążeń,
    * pozostałych przychodów operacyjnych,
    * pozostałych kosztów operacyjnych, w tym kosztów inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych i pozostałych kosztów operacyjnych,
    * przychodów finansowych,
    * kosztów finansowych,
    * zysków i start nadzwyczajnych,
    * obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, w tym:
          o z tytułu podatku dochodowego, gdy jednostka osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym,
          o z tytułu nadwyżki środków obrotowych (zakładach budżetowych) oraz
          o z tytułu wpłat z zysku zrealizowanego przez gospodarstwa pomocnicze.

Wskazane elementy składają się na wynik finansowy jednostki, którego wartość jest ustalana na dzień bilansowy na koncie 860 "Zyski i straty nadzwyczajne oraz wynik finansowy".

 Wynik finansowy nie jest kategorią jednolitą. Z tego względu w rachunku zysków i strat przedstawiasz następujące elementy wyniku finansowego, a mianowicie:

    * wynik (zysk/strata) ze sprzedaży, który tworzą przychody i koszty działalności operacyjnej,
    * wynik (zysk/strata) z działalności operacyjnej, który powstaje w wyniku skorygowania wyniku ze sprzedaży o pozostałe przychody i koszty operacyjne,
    * wynik z działalności gospodarczej, jako wynik (zysk/strata) z działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszony o koszty finansowe,
    * wynik (zysk/strata) finansowy brutto, ustalany jako wynik z działalności gospodarczej skorygowany o wynik zdarzeń nadzwyczajnych.
    * wynik (zysk/strata) finansowy netto stanowiący różnicę między wynikiem brutto a obowiązkowymi potrąceniami wyniku finansowego.

Podstawa prawna:

    * Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
    * Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020 ze zm.).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości