Home Porady, programy Porady prawne. Korekta VAT w wyniku sprzedaży środka trwałego
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Korekta VAT w wyniku sprzedaży środka trwałego PDF Drukuj Email
Środa, 06 Lipiec 2011 08:15
    

Zmiana przeznaczenia towarów nabytych w związku z działalnością opodatkowaną VAT może powodować zmianę jego prawa do odliczenia. W takim przypadku należy dokonać korekty VAT. Z poniższego opracowania dowiesz się, jak należy ją prawidłowo przeprowadzić.

SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Jedną z częściej występujących w praktyce przyczyną zmiany przeznaczenia towaru, skutkującą obowiązkiem dokonania korekty odliczonego VAT, jest sprzedaż towarów i usług zaliczonych przez Ciebie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, w przewidzianym dla nich w uptu okresie korekty (tj. 5 lub 10 lat dla nieruchomości - od momentu oddania ich do używania). Obowiązek korekty odliczonego VAT powstanie wówczas, gdy nabyłeś je (te towary) uprzednio na cele działalności mieszanej i w związku z tym VAT odliczałeś częściowo (art. 91 ust. 4 ustawy o VAT - dalej: uptu).

Zwróć uwagę, że sprzedaż środka trwałego w okresie korekty ma wpływ na kwotę odliczonego uprzednio VAT od jego nabycia. Mimo że powyższa regulacja odnosi się do sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powinieneś uznać, że chodzi o każdą formę ich zbycia lub wycofania z prowadzonej działalności, a więc również np. o wniesienie w formie aportu oraz przekazanie w ramach czynności określonych w art. 7 ust. 2 uptu (tj. nieodpłatnego przekazania na cele podatnika czy osób wskazanych w tym przepisie oraz wszelkie inne nieodpłatne przekazanie, np. darowizny). Przy sprzedaży środka trwałego w okresie korekty musisz stosować poniższe zasady korygowania odliczonego od nich VAT naliczonego:

    * Uznajesz, że środek trwały jest nadal przez Ciebie używany na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu, aż do końca okresu korekty.
    * Korekty podatku naliczonego dokonujesz jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty.
    * Korektę podatku wykazujesz w deklaracji podatkowej składanej za ten okres rozliczeniowy, w którym dokonałeś sprzedaży.
    * W sytuacji gdy sprzedaż środka trwałego będzie podlegała:
          o opodatkowaniu (stawką właściwą dla danego towaru, względnie stawką 0% z tytułu jego eksportu albo WDT) - do wyliczenia kwoty korekty przyjmujesz, że dalsze jego wykorzystanie związane jest z czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że jednorazowej korekty VAT za pozostałe do końca okresu korekty lata dokonujesz, przyjmując wskaźnik proporcji stanowiącej 100%.
          o zwolnieniu lub nie podlega opodatkowaniu - do wyliczenia kwoty korekty przyjmujesz, że dalsze jego wykorzystanie jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu. W tym przypadku jednorazowej korekty podatku za kolejne lata dokonujesz, przyjmując wskaźnik proporcji 0%.

Z powyższego wynika, że sposób dokonania korekty zależy od tego, czy zbycie środka trwałego podlega opodatkowaniu, jest zwolnione z opodatkowania (np. z racji uznania go za towar używany) lub nie podlega opodatkowaniu.

Dlatego też czasami nie ma obowiązku korekty; gdyż mimo zbycia środka trwałego nie dochodzi do zmiany przeznaczenia.
Pamiętaj, że rok, w którym nabyto i oddano do użytkowania środek trwały, liczysz jako 1 rok korekty, ponieważ odliczenia przy jego nabyciu dokonujesz na podstawie proporcji wstępnej, a następnie po jego zakończeniu dokonujesz korekty na podstawie wskaźnika proporcji rzeczywistej. Jest to zatem 1 rok korekty. Jeżeli przykładowo kupiłeś samochód w grudniu 2009 r. i w tym samym miesiącu przyjąłeś go do użytkowania, to odliczony od tego nabycia VAT będziesz korygował za okres 2009-2013 r. Ostatniej korekty powinieneś dokonać w styczniu 2014 r. na podstawie wskaźnika proporcji rzeczywistej za 2013 r. Jeżeli natomiast przykładowo sprzedasz samochód w 2013 r., to minęły już 4 lata okresu korekty. Zatem w miesiącu jego sprzedaży korygujesz odliczony VAT o 1/5 odliczonej kwoty podatku naliczonego.

Inną zasadę będziesz mógł zastosować przy sprzedaży samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego, do którego zastosowanie miało ograniczenie w odliczeniu VAT. Jeżeli nabywany samochód miał służyć Twojej działalności mieszanej, to kwota tego odliczenia podlegała następnie odpowiedniemu zmniejszeniu o zastosowany wskaźnik proporcji wstępnej. Nabyty samochód zaliczony przez Ciebie do środków trwałych podlega również 5-letniemu okresowi korekty podatku naliczonego. Natomiast do jego sprzedaży możesz zastosować zwolnienie z VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT - jeżeli spełnia on przesłanki uznania go za towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Warunek ten zostanie spełniony, gdy sprzedawany przez Ciebie samochód używałeś na potrzeby prowadzonej działalności przez okres co najmniej półroczny. Nie ma przy tym znaczenia, że dokonałeś od jego nabycia częściowego odliczenia VAT.
W sytuacji gdybyś samochodu osobowego nie mógł uznać za towar używany (dokonałbyś jego sprzedaży przed upływem półrocznego okresu używania w prowadzonej działalności), do jego sprzedaży zastosowałbyś opodatkowanie stawką 23%. Korekty podatku naliczonego dokonałbyś wówczas według zasady przedstawionej w poprzednim przykładzie, dotyczącej sprzedaży samochodu ciężarowego - czyli stosując współczynnik sprzedaży w wysokości 100%.

Zauważ, że w przypadku innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł, korekty odliczonego VAT według proporcji wstępnej dokonujesz po zakończeniu tego roku, w którym przyjąłeś je do używania - według faktycznego wskaźnika proporcji za ten rok. Dokonujesz tego w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) roku następnego.

Korektę odliczonego VAT dokonujesz w tym przypadku tylko wówczas (według przedstawionych wcześniej zasad), gdy dokonasz ich sprzedaży w trakcie tego samego roku podatkowego, w którym je nabyłeś. Natomiast po dokonaniu korekty rocznej nie masz już obowiązku korygowania kwoty odliczonego uprzednio VAT, przy sprzedaży tych środków trwałych, ponieważ nie są one już objęte okresem korekty.
Pamiętaj, że korekty podatku naliczonego związanej ze zbyciem środka trwałego, nabytego uprzednio na cele działalności mieszanej, dokonujesz w deklaracji podatkowej za ten okres rozliczeniowy, w którym dokonałeś jego zbycia. 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości