Home Porady, programy Porady prawne. Jak zaksięgować zakup środka trwałego z dochodów własnych szkoły.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Jak zaksięgować zakup środka trwałego z dochodów własnych szkoły. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 12 Grudzień 2011 08:37

Przykład:
Samorządowa jednostka budżetowa (zespół szkół publicznych) dokonała zakupu środka trwałego, który został sfinansowany ze środków gromadzonych na koncie dochodów własnych. Jaki powinien być schemat  księgowania faktury w powiązaniu z ewidencją środków trwałych i bilansem. Jak będą wyglądały księgowania w przypadku szkoły, która nie jest jednostką budżetową:

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie m.in. szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek budżetowych środki trwałe to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. W jednostkach budżetowych występuje kilka źródeł finansowania środków trwałych:

    ze środków finansowych ujętych w planie finansowym jednostki,
    ze środków rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej, jeżeli wynika to z uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych,
    z części zysku gospodarstwa pomocniczego danej jednostki budżetowej,
    z sum na zlecenie.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia, w przypadku finansowania zakupu środka trwałego z dochodów własnych jednostki budżetowej zapisów księgowych należy dokonać po stronie Wn konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje" w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki". Konto 740 służy bowiem do ewidencji m.in. środków dochodów własnych jednostek budżetowych wykorzystanych lub przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Powyższego zapisu należy dokonać pod datą zapłaty zobowiązania w kwocie odpowiadającej równowartości dochodów własnych, jakie wykorzystano na sfinansowanie zakupu środka trwałego.

Poniżej przedstawiono ewidencję księgową zakupu środka trwałego finansowanego z rachunku dochodów własnych.

1. Faktura za zakupiony środek trwały:

    Wn konto 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)",

    Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

2. Zapłata za fakturę:

    Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",

    Ma konto 132 "Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych".

3. Równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji (zapis równoległy do operacji nr 2):

    Wn konto 740 "Dotacje i środki na inwestycje",
    Ma konto 800 "Fundusz jednostki".
4. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania:

    Wn konto 011 "Środki trwałe",
    Ma konto 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)".

Należy podkreślić, że ewidencja na koncie 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" jest konieczna, jeżeli zakupiony środek trwały nie będzie w momencie zakupu kompletny i zdatny do użytku. W przypadku natomiast, gdy środek trwały nie wymaga montażu i w momencie zakupu jest kompletny i zdatny do użytku - ewidencja może odbywać się z pominięciem konto 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)". Wówczas zakup środka trwałego można ująć bezpośrednio na koncie 011 "Środki trwałe".

Sporządzając sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej, należy najpierw ustalić wynik finansowy na koncie 860 "Wynik finansowy". W tym celu należy m.in. przenieść na to konto saldo konta 740, które zamyka się dwoma saldami:

    saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych - przenosi się je na stronę Wn konta 860,
    saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej - przenosi się je na stronę Ma konta 860.

Saldo konta 860 wykazuje się w sprawozdaniu finansowym w pasywach bilansu w pozycji A.II.1.1. "Zysk netto (+)" lub w pozycji A.II.1.2. "Strata netto (-)". Z kolei zmiany w funduszu jednostki, które wynikają z zapisów ujętych na koncie 800 "Fundusz jednostki", należy wykazać w sprawozdaniu w pasywach w pozycji A.I.

Jeśli chodzi o ewidencję księgową zakupu środków trwałych w przypadku szkoły, która nie jest jednostką budżetową, będzie ona wyglądała następująco:

1. Faktura za zakupiony środek trwały:

    Wn konto 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)",
    Ma konto 210 "Rozrachunki z dostawcami".


2. Zapłata za fakturę:

    Wn konto 210 "Rozrachunki z dostawcami",
    Ma konto 130 "Rachunek bieżący".

3. Przyjęcie środka trwałego do użytkowania:

    Wn konto 011 "Środki trwałe",
    Ma konto 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)".
Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861 ze zm.).

 

 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości