Home Porady, programy Porady prawne. Jak poprawnie ewidencjonować wydatki niewygasające.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Jak poprawnie ewidencjonować wydatki niewygasające. PDF Drukuj Email
Wtorek, 13 Grudzień 2011 09:16

Ewidencja wydatków niewygasających w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W roku podjęcia uchwały w sprawie wydatków niewygasających ewidencja prowadzona jest w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należy jednak pamiętać, iż od 2011 r. jednostki te, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie) zobowiązane są do uwzględniania zmian, które zaszły w tym zakresie.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego nowego konta 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki", mającego na celu poprawę przejrzystości ewidencji.

Wprowadzone zmiany doprecyzowały także opis niektórych kont, na których ewidencjonuje się wydatki niewygasające, a mianowicie:

    225 "Rozliczenie niewygasających wydatków",
    903 "Niewykonane wydatki", a także
    904 "Niewygasające wydatki".

 

Wydatki niewygasające w sprawozdaniu jednostki budżetowej

Ewidencja wydatków niewygasających w samorządowej jednostce budżetowej powinna być wyodrębniona analitycznie. Ponadto w polityce rachunkowości warto ustalić wzór sprawozdania w zakresie wydatków niewygasających, na podstawie którego będzie się dokonywało przeksięgowania wykonanych wydatków.

Przepisy rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej nie wprowadzają obowiązku sporządzania takiego sprawozdania dla samorządowych jednostek budżetowych, ale przy jego ustalaniu można skorzystać ze wzoru sprawozdania Rb-28 NW przeznaczonego dla państwowych jednostek budżetowych.

Ewidencja na koncie 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków"

Jednostka budżetowa w roku realizacji wydatków niewygasających zobowiązana jest m.in. prowadzić ewidencję planu finansowego na koncie pozabilansowym 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków".

Konto 981 przeznaczone jest do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych,

Do konta 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków" prowadzi się ewidencję szczegółową według szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków" na koniec roku nie powinno wykazywać salda.

Przykład

Księgowanie planu w jednostce budżetowej na koncie 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków"

1.Zatwierdzony uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego plan finansowy wydatków niewygasających (księgowanie na początku roku, w którym realizowane są wydatki) - strona Wn

2.Wykonanie wydatków - strona Ma

3. Wartość planów wydatków niewygasających w części niezrealizowanej - strona Ma


    Przekazanie środków finansowych do jednostki budżetowej realizującej wydatki ujęte w planie wydatków niewygasających w kwocie 109.000 zł - księgowanie na podstawie WB.
    Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową według sprawozdania lub pisemnej informacji z wykonania tych wydatków w kwocie 109.000 zł - dokument księgowania PK.
    Przekazanie następnej transzy środków finansowych do jednostki budżetowej realizującej wydatki ujęte w planie wydatków niewygasających w kwocie 61.000 zł
    - księgowanie na podstawie WB.
    Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową według sprawozdania lub pisemnej informacji z wykonania tych wydatków w kwocie 31.000 zł - dokument księgowania PK.
    Zwrot przez jednostkę budżetową niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w kwocie 30.000 zł - WB z rachunku środków na wydatki niewygasające.
    Przekazanie niewykorzystanych środków finansowych po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających na rachunek podstawowy budżetu w kwocie 30.000 zł - WB z rachunku środków na wydatki niewygasające.
    Wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu w kwocie 30.000 zł - WB
    z rachunku podstawowego budżetu.
    Przeksięgowanie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody budżetu w kwocie 30.000 zł na podstawie dokumentu PK.
    Przeksięgowanie na koniec 2012 r. dochodów budżetu na wynik wykonania budżetu

 

 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości