Home Porady, programy Porady prawne. Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków. PDF Drukuj Email
Środa, 04 Lipiec 2012 08:32
Gromadzenie dochodów na wyszczególnionym rachunku nakłada jednocześnie na jednostki budżetowe obowiązki w zakresie sprawozdawania z realizacji zarówno dochodów jak też wydatków, finansowanych środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Sprawozdaniem obrazującym wielkość wykonanych dochodów z określonych tytułów oraz zakres ich wydatkowania jest sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku (art. 223 ust. 1 uofp).

Sprawozdanie Rb-34S konstruowane jest zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 25 do rozporządzenia.

Do zestawiania sprawozdania Rb-34S zobowiązani zostali kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem służącym do gromadzenia określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dochodów.

Sprawozdanie jednostkowe konstruowane jest na podstawie ksiąg rachunkowych jednostki, a dane sprawozdawcze wykazywane są za I półrocze oraz za okres roczne w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Składa się ono z trzech części:

    A. "Dochody"
    B. "Wydatki",
    C. - ukazująca inne wielkości ekonomiczne.

Dochody

W części pierwszej wykazaniu podlegają zgromadzone przez jednostkę budżetową dochody. Gromadzone z poszczególnych tytułów pozyskiwania, dochody wykazywane są w sprawozdaniu oddzielnie dla każdego z ich tytułów. Wielkości ekonomiczne agregowane są według klasyfikacji budżetowej, w pełnej jej szczegółowości obejmującej: dział, rozdział, paragraf. Sumowaniu podlegają natomiast kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Planowane do realizacji dochody, zgodne z katalogiem ustalonym przez organ stanowiący jak również zatwierdzonym przez ten organ planem finansowym, wykazywane są w sprawozdaniu Rb-34S w kolumnie "Plan". Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jest dokumentem otwartym, który może w ciągu roku budżetowego ulegać zmianom. Pomimo, iż zmiana wielkości ujętych w planie finansowym stanowi czynność o charakterze ewidencyjnym i nie jest związana z bezpośrednim wydatkowaniem środków budżetowych, ustawodawca przewidział określony tryb dokonywania zmian. Zmiana limitu wydatkowania kwot zaplanowanych w określonych podziałkach klasyfikacyjnych oraz zatwierdzanie tych zmian może być dokonana jedynie w oparciu o procedurę opracowaną i przyjętą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W kolumnie "Wykonanie"wykazuje się, narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego, zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody agregowane są zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wydzielony wiersz K 150 "Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego" obrazuje wielkość środków finansowych, znajdujących się na wyodrębnionym rachunku na początku okresu obrachunkowego.

Część A sprawozdania Rb-34S kończy wiersz L "Ogółem", będący sumą wykazanych w poszczególnych wierszach, zgodnych z zakresem informacyjnym podziałek klasyfikacyjnych, dochodów (zarówno po stronie planu, jak i wykonania) oraz stanu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku na początku okresu sprawozdawczego.

Podstawa prawna:

    Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
    Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.),
    Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.),
    Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. nr 20, poz. 103).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości