Grunty otrzymane w trwały zarząd. PDF Drukuj Email
Czwartek, 04 Październik 2012 08:11
Przykład:  Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Otrzymaliśmy w trwały zarząd grunty będące własnością Skarbu Państwa. Proszę o przedstawienie prawidłowego sposobu zaksięgowania nabycia tych gruntów. Czy w związku z tym, iż grunty nie są naszą własnością pozostają na koncie 240 jako stan zobowiązań?

Środki trwałe przekazane na podstawie umowy trwałego zarządu powinny zostać wyksięgowane z ewidencji bilansowej środków trwałych jednostki przekazującej i jednocześnie wprowadzone do ewidencji bilansowej środków trwałych jednostki przyjmującej.

Taki sposób postępowania potwierdza definicja środków trwałych określona w § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki).

Środki trwałe, które jednostka otrzymała w trwały zarząd, wprowadza się do ewidencji bilansowej w wartości określonej w decyzji.

Wartość początkowa tych środków trwałych ustalana jest najczęściej w wysokości, w jakiej były one dotychczas ujęte w księgach rachunkowych jednostki przekazującej, z równoczesnym ujęciem dotychczasowego ich umorzenia.

Otrzymane środki w księgach rachunkowych

Zdarzenia gospodarcze związane z otrzymaniem środka trwałego w trwały zarząd powinno zostać zaksięgowane:

    Po stronie Wn przy użyciu konta 011 "Środki trwałe" (wartość środka trwałego);
    Po stronie Ma, przy użyciu konta 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" (dotychczasowe umorzenie środka trwałego) oraz konta 800 "Fundusz jednostki" (wartość nieumorzona).

A co z kontem 240?

Konto 240 służy natomiast do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko i długoterminowych należności funduszy celowych.

Podstawa prawna:

    Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 ze zm.).