Do końca lutego jest czas na sporządzenie i przesłanie PIT-40 PDF Drukuj Email
Czwartek, 21 Luty 2013 06:45
Płatnik, który do 10 stycznia br. otrzymał od podatnika oświadczenie na druku PIT-12 jest zobligowany do dokonania w imieniu tej osoby rocznego rozliczenia podatku dochodowego na formularzu PIT-40. Rozliczenie należy sporządzić i przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do 28 lutego 2013 r.

Niedotrzymanie przez pracownika terminu na dostarczenie PIT-12 sprawi, że przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do dokonania w jego imieniu rozliczenia. Powinien w takiej sytuacji wystawić tej osobie informację PIT-11. W praktyce oznacza to dla pracownika konieczność samodzielnego złożenia zeznania.

Rozliczenie niedopłaty

Przy sporządzaniu przez płatnika rocznego obliczenia podatku może wystąpić niedopłata bądź nadpłata podatku. Na pracodawcy spoczywa wówczas obowiązek ich prawidłowego rozliczenia.

Jeśli z wyliczeń będzie wynikać niedopłata, płatnik powinien pobrać brakujący podatek z dochodu podatnika za marzec 2013 r. lub - na wniosek tego podatnika - z dochodu za kwiecień 2013 r.

Jeśli jednak okaże się to niemożliwe ze względu na to, że stosunek prawny uzasadniający pobór zaliczek (np. stosunek pracy z pracownikiem) ustał w styczniu lub w lutym 2013 r., płatnik powinien pobrać niedopłatę podatku z dochodu podatnika za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Pobrana różnica podlega wpłacie na rachunek właściwego dla tego płatnika urzędu skarbowego, łącznie z należnymi za te miesiące zaliczkami na podatek.

PRZYKŁAD Kwota do wpłaty z PIT-40

Spółka sporządziła PIT-40, z którego wynika niedopłata podatku za 2012 r. w wysokości 150 zł. Powinna zatem ją pobrać z dochodu podatnika za marzec 2013 r. i wpłacić ją do urzędu skarbowego łącznie z zaliczką za ten miesiąc w terminie do 22 kwietnia 2013 r. (20 kwietnia przypada bowiem w sobotę). Jednak pracownik wystąpił do niej z wnioskiem o pobranie różnicy podatku z dochodu za kwiecień 2013 r. W tej sytuacji spółka wpłaci 150 zł do urzędu skarbowego łącznie z zaliczką za ten miesiąc, na co ma czas do 20 maja 2013 r.

Gdy suma zaliczek pobranych w 2012 r. okaże się wyższa od należnego podatku obliczonego w PIT-40 za ten rok, po stronie podatnika powstanie nadpłata, którą płatnik ma obowiązek zaliczyć na poczet zaliczki należnej za marzec 2013 r. Dopiero wtedy, gdy po pobraniu marcowej zaliczki nadal pozostanie nadpłata, płatnik zwróci ją podatnikowi w gotówce.