Home Porady, programy Porady prawne. Korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika podczas urlopu ma skutki podatkowe
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Korzystanie z samochodu służbowego przez pracownika podczas urlopu ma skutki podatkowe PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Maj 2013 08:16
Pracodawca może udostępnić pracownikowi samochód służbowy dla celów prywatnych bezpłatnie bądź zobowiązać go do ponoszenia całości lub części wydatków. Każda z tych sytuacji powoduje określone konsekwencje w zakresie rozliczeń podatkowo-składkowych.

Samochód służbowy stanowi w wielu profesjach podstawowe narzędzie pracy i nie powinien być używany w innym celu. Zdarza się jednak, że pracownik korzysta z niego również prywatnie, np. podczas urlopu wypoczynkowego. Najczęściej jest to element pozapłacowego systemu motywacyjnego funkcjonującego w firmie.

Pracodawca może udostępnić pracownikowi samochód służbowy dla celów prywatnych bezpłatnie, ponosząc za niego wszystkie wydatki związane z eksploatacją auta bądź zobowiązać go do ponoszenia określonych wydatków. W rezultacie pracownik może korzystać z samochodu służbowego:

    całkowicie nieodpłatnie,
    za częściową odpłatnością lub
    za pełną odpłatnością.

Każda z tych sytuacji powoduje określone konsekwencje w zakresie rozliczeń podatkowo-składkowych.

Bezpłatne udostępnienie auta to przychód

Uzyskanie korzyści w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy nie wiąże się ze świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika. Dlatego też stanowi dla niego przysporzenie majątkowe, które generuje przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Źródłem tego przychodu jest stosunek pracy.

Jeżeli pracodawca, który nieodpłatnie użyczył pracownikowi samochód służbowy, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów, dla ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez tego pracownika powinien przyjąć ceny stosowane wobec innych odbiorców. Jeśli nie prowadzi tego rodzaju działalności i użytkuje samochód np. na podstawie umowy najmu lub leasingu, do ustalenia wartości przychodu przyjmuje ceny zakupu tych usług. W pozostałych przypadkach wartość przychodu uzyskanego przez pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie rynkowej wartości otrzymanego przysporzenia.

Ogólne reguły zawarte w ustawie o PIT, wyznaczające sposób ustalenia wartości przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego świadczenia, nie zawsze pozwalają na jednoznaczną ocenę przyjętej przez podatnika metody kalkulacji służącej ustaleniu wartości nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego. Z tego powodu organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych często odmawiają oceny przyjętej metody kalkulacji wartości przychodu z nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych, wskazując jedynie na podstawę prawną, na której ta kalkulacja powinna być oparta.

Organy podatkowe podkreślają, że rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej nie jest ocena sposobu kalkulacji przychodu pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla potrzeb prywatnych (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2010 r., nr IPPB2/415-105/10-3/MK). Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 28 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 474/11).

Gdy samochód służbowy stanowi własność podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie odpłatnego udostępniania samochodów, przychód uzyskany przez pracownika z tego tytułu powinien odpowiadać wartości rynkowej świadczenia (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2012 r., nr ITPB2/415-970/10/12-S/ENB).

Wartość świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego w celach prywatnych jest oskładkowana jako przychód ze stosunku pracy. Wyjątek stanowi sytuacja gdy bezpłatne korzystanie z auta odbywa się na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Wydatki na eksploatację auta podczas urlopu pracownika nie są kosztem

Poniesione przez firmę wydatki związane z wykorzystaniem samochodu przez pracownika w celach służbowych stanowią koszty uzyskania przychodów. Do kosztów nie zalicza się natomiast wydatków związanych z eksploatacją pojazdu na potrzeby prywatne. Przykładem będzie paliwo zużyte podczas urlopu wypoczynkowego, sfinansowane przez pracodawcę (z reguły jednak wydatek ten pokrywa pracownik).

Raty leasingowe pomniejszą przychody

Pojazd powierzony pracownikowi w pierwszej kolejności służy potrzebom wynikającym z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, a dopiero w pozostałym zakresie – potrzebom osobistym pracownika. To podstawowe przeznaczenie auta decyduje o tym, że wydatki, bez poniesienia których auto nie mogłoby być wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. wydatki na raty leasingowe) będą stanowiły koszt podatkowy (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2012 r., nr ILPB3/423-71/12-4/MM).

Odpisy amortyzacyjne nie zawsze będą

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania. Z uwagi na fakt, że samochód służbowy jest wykorzystywany głównie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a tylko dodatkowo korzysta z niego pracownik w celach prywatnych (na okres urlopu wypoczynkowego), wskazane wyłączenie nie ma zastosowania.

Propozycje zmian legislacyjnych

W przyszłości sposób rozliczenia podatku dochodowego za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych ma zostać uproszczony. Obecnie największe trudności wywołuje mechanizm ustalenia wartości otrzymanego przez pracownika przysporzenia.

Wśród zmian zaproponowanych w projekcie z 28 lutego 2013 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej znalazła się propozycja przyjęcia nowego sposobu rozliczania podatku dochodowego z tego tytułu. Zgodnie z projektem zostaną wprowadzone zasady rozliczenia ryczałtowego, którego podstawę obliczenia będzie stanowić wielokrotność stawki kilometrowej. Ryczałt nie obejmie sytuacji uregulowanych w umowie (np. użyczenia lub najmu).

Zaproponowano, aby miesięczny ryczałt ustalany w sytuacji wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika odpowiadał iloczynowi przebiegu 300 km oraz stawki 0,8358 zł, obowiązującej obecnie dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, którą stosuje się do rozliczenia używania prywatnego samochodu w celach służbowych w ramach tzw. kilometrówki. Przy takim przebiegu wartość ryczałtu podlegającego PIT wyniosłaby 250,74 zł (300 km x 0,8358 zł). Ryczałt ten doliczony do miesięcznego wynagrodzenia ze stosunku pracy, podwyższałby podstawę opodatkowania. Przyjęcie takiego przebiegu byłoby niezależne od rzeczywistej liczby kilometrów przejechanych samochodem służbowym w celach prywatnych.

W rezultacie pracownik musiałby zapłacić co miesiąc PIT w wysokości 45 zł, co wynika z zastosowania 18% stawki obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej (251 zł x 18%). Natomiast konsekwencją przekroczenia drugiego progu podatkowego byłby obowiązek zapłaty podatku w wysokości 80 zł (251 zł x 32%).

Częściowa odpłatność za udostępnienie auta

Pracodawca może udostępnić pracownikowi samochód służbowy na czas urlopu wypoczynkowego, zobowiązując go do ponoszenia tylko niektórych wydatków. Powoduje to konieczność ustalenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w pozostałej części. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością świadczeń nieodpłatnych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Skutki dla rozliczeń firmy

Pracodawca może również podjąć decyzję o udostępnianiu pracownikom samochodów służbowych w celach prywatnych za opłatą. Taka sytuacja wyklucza powstanie przychodu podatkowego po stronie pracownika korzystającego z auta (o ile świadczenie to nie spełnia warunków do uznania za częściowo odpłatne). Nie występują bowiem podstawy do określenia wartości przychodu pracownika, co powoduje uniknięcie obowiązku opodatkowania PIT oraz obciążenia składkami ZUS.

W przypadku odpłatnego udostępniania pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych wydatki związane z eksploatacją auta za ten okres stanowią koszty uzyskania przychodów. Chodzi tu przede wszystkim o wydatki na paliwo, przeglądy techniczne, drobne naprawy, itp. Są to wydatki związane z przychodem, który podatnik (pracodawca) otrzymuje od pracownika w zamian za oddanie mu do eksploatacji samochodu będącego jej własnością.

Podstawa prawna:

    art. 11 ust. 2–2b, art. 12 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 15, pkt 45a lit. c i pkt 48 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
    art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 18, pkt 50 i pkt 63 lit. c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.);
    § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości